Depression

Depression kallas ibland för psykiatrins förkylning eftersom depressiva symptom är så vanligt. Depression skiljer sig från tillfällig nedstämdhet så till vida att en tillfällig nedstämdhet är en naturlig och oftast begriplig reaktion i olika livssituationer. Det är först när nedstämdheten blir djupare och ihållande, och förekommer dagligen under minst två veckor, som det kan röra sig om en depression.

En depression kan komma utan någon tydlig orsak. Men den kan också utlösas av olika yttre händelser, till exempel långvarig kroppslig smärta, familjeproblem, sorg eller andra påfrestningar. Både biologiska faktorer och svåra upplevelser tidigare i livet kan ge en ökad sårbarhet och ökad risk att drabbas av depression i vuxen ålder. Ofta samverkar och bidrar flera faktorer till en depression.

Det viktigaste tecknet på en depression är nedstämdhet och en klart minskad lust och/eller minskat intresse för aktiviteter. Utöver dessa två kriterier pratar man också om en rad andra symptom på depression. Dessa gäller aptit/vikt, sömnproblem, rastlöshet, svaghetskänsla och koncentrationsproblem. Dessa symptom ska orsaka signifikant lidande och försämrad funktion i det dagliga livet för att det ska handla om diagnosen depression.

KBT har visat sig vara en väl fungerande behandlingsåtgärd vid mild till måttlig depression.

Känner du igen symtomen?