Om Kognitiv Beteendeterapi

KBT- kognitiv beteendeterapi är en psykoterapiform som integrerar kognitiv terapi och beteendeterapi. Grundidén är att hur vi mår beror på hur vi tänkar och agerar. Syftet med terapin är att förändra individens tanke och handlingsmönster och KBT brukar karakteriseras som en strukturerad, mål- och problemorienterad typ av terapi.

K:et i KBT står för Kognitiv. Kognitioner i psykologisk kontext innebär bland annat tankar, föreställningar, uppmärksamhet, minne, problemlösning och fantasier. Kognitioner har också att göra med hur vi tar in och tolkar information. Inom KBT så menar man att hur vi tänker har en avgörande inverkan för hur vi känner och agerar.

B:et står för Beteende. Här arbetar man med att förändra beteenden genom olika tekniker och på detta sätt påverka tankar och känslor inför situationer som upplevs hotfulla. Beteendeterapin utgår från inlärningspsykologin och behandlingen utgår från tesen ¨kan man lära in ett beteende så kan man lära om ett beteende.¨ Inom KBT så utgår man från att tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden hänger ihop och påverkar varandra.

Några av KBT:s främsta tillämpningsområden idag är ångesttillstånd såsom specifik fobi, social fobi, paniksyndrom, GAD samt depressioner och olika typer av stressproblematik kopplat till individ, kroppsuppfattning och relationer.

Hur går det till?

KBT utvecklades först som en metod för behandling av ångestsjukdomar och depression. Nu används den vid många andra besvär och metoden har ett omfattande forskningsstöd för ett stort antal mänskliga problemområden.

Vanligtvis träffas klienten och terapeuten vid fem till tjugo tillfällen beroende på behov och aktuell problematik. Ett behandlingstillfälle kallas inom KBT en session och varje session brukar omfatta mellan 45 minuter och en timme.

Klienten och terapeuten arbetar tillsammans med att kartlägga klientens situation och man gör en beteendeanalys för att kartlägga samspelet mellan klienten och hans eller hennes omgivning. Utifrån beteendeanalysen arbetar man sedan med att förändra dysfunktionella handlingsmönster samt att hitta alternativ till tankar och känslor som inte är ändamålsenliga.

Vid varje session bestäms en arbetsplan, en agenda, som syftar till att ge samtalet en struktur och föra behandlingen i rätt riktning. Sessionen avslutas med att klienten väljer en hemuppgift till nästa tillfälle.

Hemuppgifterna är centrala inom KBT och innebär att behandlingsarbetet fortsätter mellan sessionerna. Hemuppgifterna består ofta av att man testar nya tankesätt, antaganden och beteenden i verkligheten. Det är av vikt att de ger klienten en rimlig utmaning.